Dnešní datum: 24. 07. 2021, 29. týden roku
Kategorie: Aktuality

Výuka od 3.5. - rotace žáků II. stupně, testování I. stupeň - změna

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 3. 5. 2021 se do školy také vrátí třídy druhého stupně v rotačním schématu.
 Změny v organizaci pro I. stupeň od 3.5.2021
Testování - pouze 1x týdně v pondělí.
Výuka Tv - ve venkovních prostorách, bez roušek, potřebný je cvičební úbor.
 


OBĚDY
Nezapomeňte dětem přihlásit obědy a v době distanční výuky je mít odhlášeny, nemáte-li zájem o odběr obědů do nádob. Od pondělí 3.5.2021 bude jídlo do jídlonosičů vydáváno od 13:20 – 13:45 hodin. Důvod této změny je organizační a souvisí s výdejem obědů pro žáky na prezenční výuce. Pro odběr oběda potřebují děti čip.
Upozornění – vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 II. stupeň - Organizace a pokyny pro výuku od 3.5.2021

PREZENČNÍ VÝUKA
Zahájení vyučování v 8:15. Až do odvolání bude školní budova otevřena od 7:40. Dále platí, že rodiče (až na výjimky) nevstupují do školní budovy.

Žáci do budovy vstupují obvyklým způsobem. V šatně si odloží věci a po přezutí odchází do svých tříd. Žáci si nezapomenou vzít klíč od šatní skříňky.

Při pondělním návratu do školy si nezapomeňte vzít všechny sešity, pracovní sešity a učebnice podle pravidelného rozvrhu. Rozvrh si zkontrolujte v programu BAKALÁŘI. Výuka probíhá v kmenových třídách.

Výuka probíhá za dodržení všech hygienických pravidel. Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole roušky (respirátory) s výjimkou konzumace jídla. V případě ztráty nebo poškození roušky, je možné si náhradní vyzvednout ve výjimečných případech na recepci školy. Na venkovních sportovištích probíhá výuka tělesné výchovy, nezapomeňte si vzít cvičební úbor a sportovní boty na ven.

Protože je níže popsaný postup testování časově i organizačně náročný, žádáme žáky, aby přišli do školy včas a nejpozději v 8:10 byli ve své učebně.  Pokud se žák opozdí nebo přichází poprvé do školy mimo testovací dny, bude testován na recepci školy.

TESTOVÁNÍ
Je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce.

Testovat se nemusí:

  • žáci, kteří se prokážou potvrzením nebo čestným prohlášením, že prodělali COVID-19 v posledních 90 dnech.
  • žáci, kteří se prokáží potvrzením, že absolvovali negativní antigenní test ve schváleném odběrovém místě, případně se prokáží PCR negativním testem, v obou případech nesmí být výsledek starší 48 hodin a dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19.    

Testování probíhá dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek během 1. vyučovací hodiny ve třídě neinvazivními testy SINGLCLEAN. Vyučující první hodiny nejprve v kmenové třídě zkontroluje prezenci, poté budou žáci rozděleni na dvě skupiny.  Testování bude probíhat ve dvou učebnách. Test provádí děti tzv. samoodběrem podle instrukcí pedagogického pracovníka. Způsob provádění testu je v instruktážním videu a na letáku (odkazy viz níže). Bylo by vhodné, aby se žáci se způsobem testování seznámili. Dobu testování odhadujeme na maximálně 15 minut.

Pokud rodiče chtějí testovat žáka jiným typem testu, který si zakoupili, probíhá testování na recepci školy v 7:40. Test musí proběhnout ve škole. Zájem o tento způsob testování sdělí rodiče neprodleně třídním učitelům.


Pozitivní výsledek testu
Pozitivní test v PONDĚLÍ -
žák je izolován. Rodiče jsou vyrozuměni o výsledku testu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že dítě bylo pozitivně testováno. Dítě si vyzvednou ze školy. Rodiče jsou povinni informovat o výsledku testu příslušného lékaře. Lékař je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Pozitivní test ve ČTVRTEK - postup pro pozitivního žáka je stejný jako v pondělí. Pokud byl pozitivně testovaný ve škole i v předchozích dvou dnech, odchází domů i ostatní žáci dané třídy. Pokud se pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída doma. Škola informuje KHS, která rozhodne o dalším postupu. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace.

V případě, že žák nebude přítomen testování (absence v pondělí nebo ve čtvrtek, pozdní příchod), podrobí se testu v recepci školy.

Testování je dobrovolné – nesouhlasí-li rodiče s testováním, jejich děti zůstávají doma. Rodiče informují o této skutečnosti třídního učitele.

Metodické materiály k testování: odkaz INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO, odkaz LETÁK.

VÝUKA ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU V DOBĚ PREZENČNÍ VÝUKY VE ŠKOLE
(neúčastní se testování, jsou nemocní, pozitivně testovaní, v karanténě) Škola bude poskytovat těmto žákům podporu. Způsob zadávání učiva a zapojení do výuky budou individuálně řešit učitelé jednotlivých předmětů. V případě potřeby budou žáci, kteří se neúčastní testování, zváni k individuálním konzultacím a přezkoušením.

V době distanční výuky své třídy se žák účastní výuky jako v předchozím období.

 

DISTANČNÍ VÝUKA
Pokračuje ve stejném režimu jako doposud, materiály k výuce k dispozici na webu.

STŘÍDÁNÍ VÝUKY
Týden 3. – 7.5. 2021

výuka ve škole - 6. a 8. ročník
výuka z domova (distanční) - 7. a 9. ročník
 

Týden 10. – 14.5. 2021
výuka ve škole - 7. a 9. ročník
výuka z domova (distanční) - 6. a 8. ročník

 
Vzhledem k tomu, že se podmínky a organizace výuky mohou měnit, prosím vás o pravidelné sledování našich webových stránek a zpráv rozesílaných prostřednictvím programu Bakaláři.


V Rudné 30. 4.2021
Pavel Kasal, ředitel školy
 

Metodické materiály k testování:
odkaz INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO,
odkaz LETÁK,
odkaz  SCHÉMA

print Formát pro tisk