Dnešní datum: 24. 07. 2021, 29. týden roku
Kategorie: Aktuality

Přestup žáků do 6. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vážení zájemci o přestup do 6. ročníku ZŠ Rudná. Níže jsou uvedena kritéria podle kterých budeme postupovat při řešení žádosti o přestup. Vzhledem k vývoji situace a zatím podaným žádostem vás musím upozornit, že nejsme schopni přijmout všechny žadatele.

Přijmeme žadatele podle kritéria 1. Dále přijmeme pravděpodobně žadatele podle kritéria 2, ale je možné, že již mezi těmito žadateli budeme losovat. Pokud přijmeme žadatele podle kritéria 2 bez losování, budeme losovat mezi žadateli podle kritéria 3. Přijetí žadatelů podle kritéria 4 se zdá v této chvíli málo pravděpodobné.

Proto opakovaně apeluji na žadatele jejichž děti patří do kategorie dle kritéria 4, aby intenzivně hledali jinou školu.

Žádosti budeme přijímat do 4.6.2021. Rozhodnutí o přijetí vyhotovím do 25. června 2021.

 

               V Rudné 20. 5. 2021                    Mgr. Pavel Kasal, ředitel školy

 


 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDNÁ, OKRES PRAHA – ZÁPAD, MASARYKOVA 878,

RUDNÁ, PSČ 252 19 PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 6. ROČNÍKU  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., a § 49 odst. 1 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Rudná, okres Praha-západ, s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy a prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny čtyři třídy šestého ročníku.

Kapacita tříd šestého ročníku je stanovena do počtu 104 míst (tzn. v průměru 26 žáků na jednu třídu). Celková kapacita ZŠ Rudná je stanovena na 840 žáků, aktuální počet žáků k 5. 5. 2021 je 838. Kapacita 6. tříd je určena tak, aby nepřekročila maximální možný počet žáků ve třídě stanovený právními předpisy, aby neznamenala újmu kvalitě vzdělávací činnosti, zároveň umožňovala splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví a plnila hygienické předpisy stanovené pro školská zařízení.

V případech, kdy počet přijatých žádostí o přestup podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro šestý ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):     
 

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají  děti  s místem trvalého pobytu v Rudné  (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb).
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti s trvalým pobytem mimo obec Rudnou, které ve školním roce 2020/2021 ukončily docházku v 5. ročníku Základní školy Rudná, 5. května 583
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, ale jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ.
  4. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

            Poznámka:

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2, 3 nebo 4 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení  kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.


V Rudné 7. 5.2021                                                                     Mgr. Pavel Kasal, ředitel školy


 

print Formát pro tisk