Dnešní datum: 8. 12. 2019, 49. týden roku
Kategorie: Aktuality

Přestup žáků do 6. ročníku pro školní rok 2019/2020 - kritéria, výsledky losování

Výsledky losování 3.6. 2019
 

Pořadí Reg.číslo   Pořadí Reg,číslo
1, P06_22   11. P06_12
2. P06_08   12. P06_29
3. P06_10   13. P06_28
4. P06_13   14. P06_32
5. P06_09   15. P06_11
6. P06_18   16. P06_20
7. P06_04   17. P06_02
8. P06_17   18. P06_14
9. P06_16   19. P06_15
10. P06_03   20. P06_21

Místo v ZŠ Rudná má zaručeno prvních deset vylosovaných.

 Vzhledem k tomu, že počet podaných žádosti o přestup do 6. ročníku do Základní školy Rudná, okres Praha-západ převyšuje možnosti přijetí vydává ředitel níže uvedená kritéria. 

Přijatých žádostí - 33.

Volných míst - 19.

Veřejné losování podle kritéria 4 proběhne v pondělí 3. 6. 2019 od 18:00 ve školní jídelně ZŠ Rudná, Masarykova 878, Rudná.

 


KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDNÁ, OKRES PRAHA – ZÁPAD, MASARYKOVA 878, RUDNÁ, PSČ 252 19 PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 6. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., a § 49 odst. 1 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Rudná, okres Praha-západ, s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy a prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny čtyři třídy 6. ročníku.

Kapacita tříd šestého ročníku pro přestup stanovena do počtu 112 míst (tzn. v průměru 28 žáků na jednu třídu). Celková kapacita ZŠ Rudná je stanovena na 840 žáků, aktuální počet žáků k 25. 5. 2019 je 782. Kapacita 6. tříd je určena tak, aby nepřekročila maximální možný počet žáků ve třídě stanovený právními předpisy, aby neznamenala újmu kvalitě vzdělávací činnosti, zároveň umožňovala splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví a plnila hygienické předpisy stanovené pro školská zařízení.

V případech, kdy počet přijatých žádostí o přestup podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro šestý ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):    

1.    Do ZŠ se přednostně přijímají  děti  s místem trvalého pobytu v Rudné (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb).
2.    Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ.
3.    Do ZŠ se dále přijímají děti s trvalým pobytem mimo obec Rudnou z obcí, se kterými má Město Rudná uzavřenu dohodu
4.    Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

Poznámka:
U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2, 3 nebo 4 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení  kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při podání žádosti o přestup  do ZŠ. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 

V Rudné 24. 5.2019                                                                    Mgr. Pavel Kasal, ředitel školy


 

print Formát pro tisk