Dnešní datum: 27. 05. 2020, 22. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

Informace o organizaci přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole od 11. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 vás informuji o organizaci přítomnosti žáků 9. ročníku v Základní škole Rudná od 11. 5. 2020. Vycházím z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020 (kompletní materiál ke stažení ZDE).

Organizace výuky 9. ročníku od 11. 5. 2020
a) distanční forma výuky pokračuje  (o případných úpravách budou žáci přihlášení k prezenční výuce informování ve škole)
b) prezenční forma výuky, příprava na přijímací zkoušky

Příprava pro přijímací zkoušky bude probíhat každý den od pondělí do čtvrtka vždy ve dvou 60 minutových blocích (český jazyk a matematika), mezi bloky bude hygienická přestávka. Výuku budou zajišťovat tyto vyučující – český jazyk – paní učitelky Bařinová a Kubásková, matematiku – paní učitelky Kasalová, Neubergerová, Slepičková.  Ve škole bude probíhat intenzivní příprava, současně budou žáci dostávat práci k domácímu samostudiu. Každý týden bude ve čtvrtek zakončen vyplněním vzorového testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky i českého jazyka. Vlastní práce bude hodnocena formativně a nemá vliv na celkovou klasifikaci. Výuka bude ukončena den před stanoveným termínem přijímacího řízení.

Rozdělení do skupin a konkrétní organizace výuky bude zveřejněna po závazném přihlášení žáků do skupin. Předpokládáme, že skupiny budou tvořeny po stávajících třídách. Zahájení výuky v určené dny nejdříve mezi 9:00 – 10:00, ukončení výuky 11:30 – 12:30. Žákům není poskytován oběd.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla např. nošení roušky, dodržování rozestupu, dodržování zvýšené hygieny, dodržování vymezených prostorů, ve kterých se může pohybovat, dodržovat časy příchodu a odchodu  (viz Metodický materiál); jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

K výuce se žáci přihlašují prostřednictvím vyplnění Čestného prohlášení, které podepíše zákonný zástupce. Čestné prohlášení je možno doručit elektronickou poštou na adresu reditel@zsrudna.cz nebo prostřednictvím datové schránky – adresa 9eiam4t, vyplnit a vhodit do školní poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu z ulice Masarykova nebo jej osobně předat na recepci školy v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Posledním možným termínem pro přihlášení se k výuce je čtvrtek 7. 5. 2020 do 24:00. Pozdější přihlášení není možné, protože: „Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020,“ viz citace z metodického materiálu. Žáci, kteří zaslali Čestné prohlášení e-mailem nebo datovou schránkou, odevzdají originál dokumentu při nástupu do školy dne 11. 5. 2020.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE (prohlášení lze rovněž vyzvednout na recepci školy v pracovní dny od 9 do 15 hodin).

V Rudné 4. 5. 2020

Pavel Kasal, ředitel školy
 Citace z metodického materiálu

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

♦ V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

—♦ Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníku. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

—♦ Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.

—♦ Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

—♦ Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

—♦ Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.“

print Formát pro tisk