Dnešní datum: 27. 05. 2020, 22. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

Informace o organizaci přítomnosti žáků 1. - 5. ročníku ve škole od 25. 5. 2020

Tato informace byla rodičům odeslána i prostřednictvím služby Komens v aplikaci Bakaláři a e-mailem na adresu uvedenou při vypňování dotazníku.

Vážení rodiče a žáci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 vás informuji o organizaci přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku v Základní škole Rudná od 25. 5. 2020. Vycházím z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020 (kompletní materiál ke stažení ZDE).

Organizace výuky 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020 pokračuje formou
a) prezenční  (výuka přihlášených žáků ve školní budově)
b) distanční (výuka žáků v domácím prostředí) 
Rozsah a obsah vzdělávání bude v obou formách stejný.

Připravovaná organizace výuky vychází z pokynů vydaných MŠMT a výsledků dotazníkového šetření, které se uskutečnilo od 22. 4. do 3. 5. 2020. Dotazník vyplnilo 96% rodičů žáků (401) I. stupně, o dopolední výuku projevilo zájem 70% žáků (277), o přítomnost ve škole v odpolední části má zájem z 1. – 3. ročníku 38% dětí (91).
Za vyplnění dotazníku všem rodičům velmi děkuji.

Prezenční forma výuky je dobrovolná a bude probíhat každý den dopoledne v 1. a 2. ročníku čtyři vyučovací hodiny, ve 3. – 5. ročníku čtyři  nebo pět vyučovacích hodin. Zahájení vzdělávání a vstup do školy bude organizován v souladu s metodickým pokynem v době mezi 7:50 – 8:50 tak, aby se  minimalizovalo velké shromažďování osob před školními budovami. Podobně bude organizováno i ukončení dopoledního vyučování.  Odpolední část zájmového vzdělávání pouze pro přihlášené žáky 1. - 3. ročníku bude probíhat do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).  Škola zajistí vaření obědů pro všechny zájemce z řad žáků.

V metodickém materiálu se uvádí „Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil.“ Tato situace nastane v naší škole pouze v případě, že rodiče, kteří neměli o přítomnost svých dětí zájem, zásadně změní své stanovisko. Bude-li zájem vyšší, než jsou možnosti školy, nebudou přijati ke vzdělávání žáci 5. ročníku. V případě, že bude možné přijmout pouze část žáků 5. ročníku,  mají přednost žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a pedagogičtí pracovníci. Zůstanou-li po přijetí těchto žáků volná místa, rozhodne o doplnění los. Možnost, že některého ze žáků odmítneme, považuji za nepravděpodobnou, ale pravidla musím stanovit.

Rozdělení do skupin, vyučující, učebny, rozvrh, podmínky a konkrétní organizace výuky bude zveřejněna po závazném přihlášení žáků, tzn. nejpozději  ve čtvrtek 21. 5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Rodiče obdrží zprávu prostřednictvím systému Bakaláři, e-mailem,  informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

Upozornění - vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ranní družina není poskytována. V průběhu této formy vzdělávání neprobíhají kroužky organizované školou. Za odpolední pobyt ve škole se nevybírá poplatek  (nejedná se o školní družinu). Pokud dítě ukončí odpolední pobyt ve skupině, není v tento den možný jeho opětovný návrat zpět do skupiny.

Další konkrétní podmínky výuky a hygienická pravidla jsou stanovena v Metodickém materiálu MŠMT.

K výuce zákonní zástupci přihlásí děti vyplněním Čestného prohlášení, které podepíší.
Čestné prohlášení je možno doručit elektronickou poštou na adresu reditel@zsrudna.cz nebo datovou schránkou – adresa 9eiam4t, vhodit do školní poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu z ulice Masarykova nebo jej osobně předat na recepci školy v pracovní dny od 9 do 15 hodin.
Posledním možným termínem pro přihlášení se k výuce je pondělí 18. 5. 2020 do 19:00. Pozdější přihlášení není možné, protože: „Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020,“ viz citace z metodického materiálu. Žáci, jejichž rodiče zaslali Čestné prohlášení e-mailem nebo datovou schránkou, odevzdají originál dokumentu při nástupu do školy dne 25. 5. 2020.

Čestné prohlášení lze stáhnout ZDE (prohlášení lze rovněž vyzvednout na recepci školy v pracovní dny od 9 do 15 hodin).


V Rudné 12. 5. 2020
Pavel Kasal, ředitel školy

print Formát pro tisk